ประเภทย่อย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯศิลปะ
คริสตจริยธรรม